<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > TECHNOLOGIE

     Skupina MOTOR JIKOV GROUP pravidelně investuje do novych vyrobních technologií s vysokou mírou automatizace, spolehlivosti a stability proces? (rostoucí OEE). Vysledkem úspě?né strategie investic do vyrobních prost?edk? je trvalé zvy?ování rentability vyroby, sni?ování nárok? na pracovní sílu a zmen?ování zátě?e na ?ivotní prost?edí. Na základě studií proveditelnosti jsou investice do novych projekt? realizovány s maximální návratností do pěti let.

     Softwarová podpora proces?

     Konstruk?ní ?innost vyu?ívá produkty Siemens, CAD, CAM, ?ady NX, konstruk?ní data jsou ukládána centrálně s podporou PDM systémem Teamcenter. Technologická p?íprava vyroby pracuje s SW TPV 2000, komplexní správa spole?nosti je ?ízena systémem ERP Microsoft Dynamics AX 2009 s podporou technologie Microsoft Share Point, v?etně DMS a dal?ích aplikací. Klademe d?raz na trvalé zvy?ování na?í konkurenceschopnosti. Vyrobní procesy a technologie jsou stále optimalizovány s cílem nep?etr?itého r?stu hodnoty vyrobk? a slu?eb. Zákazník?m poskytujeme komplexní servis zahrnující optimalizaci produktu, vyrobu ná?adí a za?ízení, odlití polotovar?, obrobení, montá? a p?edání k odzkou?ení. MOTOR JIKOV Group investuje do vyrobních prost?edk? s vysokou mírou automatizace, spolehlivosti a stability proces?, díky inovativním schopnostem, zavádění ?pi?kovych technologií vyroby a sni?ování zatí?ení ?ivotního prost?edí. MOTOR JIKOV Group je stabilním a dlouhodobym mezinárodním partnerem.

     P?ehled pou?ívanych technologií

     Sna?íme se zákazník?m poskytnout komplexní servis od optimalizace produktu p?es vyrobu ná?adí a za?ízení, odlití polotovar?, obrobení, smontování a? po p?edání odzkou?eného produktu. V rámci trvalého zvy?ování konkurenceschopnosti jsou neustále optimalizovány vyrobní procesy a technologie s cílem zvy?ování u?itné hodnoty vyrobk? a slu?eb.     手机真钱棋牌