<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Vá?ené kolegyně, vá?ení kolegové, zaměstnanci, p?átelé,
     Vá?ené kolegyně, vá?ení kolegové, zaměstnanci, p?átelé,

     více ne? kdy d?ív se zabyváme tím, jak bude vypadat firma a její vyroba za dal?ích deset let. Cely automobilovy pr?mysl stojí p?ed historicky mo?ná největ?í změnou. P?echod k elektromobilitě bohu?el není vyvolán p?irozeně, tedy poptávkou po novych vozech, ale uměle, a to nastavenymi emisními limity pro nové vozy. Těm se musejí automobilky pod hrozbou vysokych pokut p?izp?sobovat. P?iznám se, ?e nejsem fanou?kem elektromobility, nicméně vnímám, ?e jde o jednu z cest, kterou se automobilovy pr?mysl ubírá a my to v na?ich dlouhodobych strategiích musíme zohledňovat.
     Rok 2019 se blí?í ke svému konci a je vhodné se za ním krátce ohlédnout. Poda?ilo se nám nacházet nové kontakty a pracovat na novych projektech, s jejich? pomocí se poda?í udr?et nastavenou la?ku tr?eb v p?í?tím roce. I nadále se nicméně musíme sna?it rozlo?it vyrobní portfolio spole?nosti mezi automobilovy pr?mysl a ostatní odvětví pr?myslu.
     P?átele, jsem velmi rád, ?e i ke konci leto?ního roku mohu p?edat trochu radosti v podobě nového CD mojí kapely Ji?ani. Devátá deska je nazvaná Pro Ani?ku a inspirací pro vyběr písní byly dvě Ani?ky – moje dvouletá dcerka a 99leta babi?ka, která si v?ak bohu?el desku u? neposlechne…

     Doufám, ?e si nové CD Ji?an? u?ijete a strávíte poslechem p?íjemné chvíle.
     Kolegyně, kolegové, p?átelé, p?eji Vám úspě?ny vstup do roku 2020. Vě?ím, ?e to bude pro vás rok úspě?ny a radostny, p?eji vám hodně zdraví a pracovní spokojenosti v MOTOR JIKOV GROUP.

     Ing. Miroslav Dvo?ák
     p?edseda p?edstavenstva
     a generální ?editel
     MOTOR JIKOV Group a.s.     手机真钱棋牌