<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > TVC MJF a linka umo?ní zkrácení vyroby a bezobslu?nou práci v noci a o víkendech
     TVC MJF a linka umo?ní zkrácení vyroby a bezobslu?nou práci v noci a o víkendech

     Usnadnění práce, rychlej?í a komplexní vyrobu s eliminací mo?nych chyb v pr?běhu komplexní vyroby, to si slibují v MOTORU JIKOV Fostron a.s., divizi Formy, od nové autonomní robotizované vyrobní linky na tvarové ?ásti forem. Cena kompletního za?ízení, které se skládá kromě pětiosého centra, hloubi?ky, autonomního ?ídícího systému a robota i z dal?ích sou?ástí, ?inila ?ty?icet milion? korun.

     Autonomní vyrobní linka, která byla po?ízena v rámci projektu z?ízeného TVC ve spole?nosti MJF, slou?ící k vyvoji pokro?ilych vyrobních technologií a postup?, pro vyrobu tvarovych ?ástí forem. Tvo?í ji pětiosé obráběcí centrum MAKINO D 500, elektroerozivní hloubi?ka EXERON EDM 313, 3D mě?ící stroj EROWA CMM Qi, pra?ka, paletiza?ní systém s dal?ími pomocnymi za?ízeními a nad?ízenym ?ídícím systémem automatizace od spole?nosti Erowa. Manipulaci a spoluú?ast na ?ízení zaji??uje robot o nosnosti 500kg od firmy EROWA.

     úspory, které nová linka p?inese, vyjmenoval mana?er pro vyrobu divize Formy MOTORU JIKOV Fostron a.s. Ji?í Bo?ek: ?Pětiosé obrábění je p?esněj?í a v některych p?ípadech nahradí elektroerozi, co? je drahá technologie. Dojde k vyraznému zkrácení upínacích ?as?, d?íve se muselo na ka?dy stroj upínat, dnes je dílec upnut jen jednou, a to na paletě systému Erowa. Bude se moci plně vyu?ívat bezobslu?ny provoz v noci a o víkendech, d?sledkem toho bude navy?ení kapacit v této oblasti obrábění a komplexní technologie vyroby tvarovych ?ástí formy, v?etně hloubení na EDM hloubi?ce“

     Nové MAKINO D 500 je pětiosé obráběcí centrum, které nahrazuje stávající t?íosé OC MAKINO S 33 z roku 2004 a povy?uje stávající pětiosé obrábění na ostatních strojích, do vy??í technické a kvalitativní úrovně. ?Obrábění v pěti osách je produktivněj?í, naklápěním obrobku se m??e pou?ít krat?í nástroj, ?ím? je obrábění p?esněj?í a rychlej?í. Tento stroj od firmy MAKINO pat?í k nejlep?ím na trhu,“ zd?raznil mana?er pro vyrobu.

     Obsluhu linky zajistí MOTOR JIKOV Fostron a.s. se stávajícími pracovníky. Rozjezd celé linky byl rozdělen na dvě etapy. Po uvedení obráběcího centra spolu s paletiza?ním systémem, robotem, pra?kou, 3D mě?ícím strojem a obslu?nou stanicí do praxe, jsme ve druhé etapě p?ipojili elektroerozivní hloubi?ku. Do zá?í probíhal na lince pouze vyvoj autonomní technologie obrábění na obráběcím centru, mě?ení a vyhodnocování procesu, praní, v?etně vhodné manipulace s díly v rámci zaklada?e a logistiky díl?. ?V zá?í jsme naplnili cíl druhé etapy a doplnili linku o elektroerozi, v?etně pot?ebnych ?kolení a p?ejímky, kdy jsme sladili koncept vyroby, autonomní komplexní vyrobní technologie, s projektem a technickym konceptem, “ popsal proces mana?er pro techniku divize Formy MOTORU JIKOV Fostron a.s. Miloslav Roh.

     ?Po?ízení linky ovlivnilo v podstatě chod celé firmy. Práce, které byly dosud rozprost?ené po celé vyrobní hale, jsou nyní soust?eděné v jedné automatizované vyrobní lince,“ Miloslav Roh.

     Obrobek se nyní upne na paletu, zamě?í se jeho poloha, na ?ip se zanesou data a zalo?í se do regálu. Potom následuje obrábění na obráběcím centru, mytí, obrábění na elektroerozi, opět mytí a mě?ení. Po odsouhlasení kontrolou se sundá obrobek z palety a jde na dal?í operace. ?Aby linka takto plynule pracovala, museli jsme tomu p?izp?sobit některé postupy nejen ve vyrobě, ale i v konstrukci, technologii, p?i p?ípravě program? a v kontrole,“ potvrdili Miloslav Roh a Ji?í Bo?ek.

     Popiska: Autonomní vyrobní linka v prostorách MOTORU JIKOV Fostron a.s., divizi Formy.     手机真钱棋牌