<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Filtra?ní za?ízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí
     Filtra?ní za?ízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí

     MOTOR JIKOV GROUP si zakládá na tom, ?e je spole?ensky odpovědnou firmou. Mezi jeden z pilí?? spole?enské odpovědnosti pat?í ekologie a ?etrné chování k ?ivotnímu prost?edí. ?ást investic tedy pravidelně putuje do úspor energií s efektivním vyu?itím zdroj? ?i aktivit s pozitivním dopadem na p?írodu. Hlavním cílem je p?itom omezit zne?i??ování a ?kody na p?írodním dědictví vlastní aktivitou, p?ípadně je je?tě zu?lech?ovat. Zapojuje se do projekt?, které jdou zmíněnym my?lenkám naproti. Jedním z nich je i instalace nového filtra?ního za?ízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí v divizi Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Náklady na realizaci celého projektu se pohybují v ?ádu dvanácti milion? korun.

     ?Ji? od prvních dní spu?tění filtra?ní jednotky byla mě?ením externí firmou prokázána funk?nost za?ízení a to hluboko pod limitem hodnot zne?i?tění ovzdu?í stanovenych zákonnou normou. Kromě toho se také pro ji? tak náro?nou práci tavi?? alespoň mírně zlep?ilo pracovní prost?edí – ni??í teplota na tavírně, ?ist?í vzduch a p?ehledněj?í uspo?ádání toku materiálu na celém pracovi?ti,“ zd?raznil ?editel divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Roman Pospí?il.

     Instalované vzduchotechnické za?ízení má za úkol odsávání, filtraci a odvod horkych vzdu?nin (spalin) z procesu tavení hliníkovych slitin v tavících pecích. Tyto spaliny jsou zachytávány nad technologií tavení (tavících pecí), vedeny potrubím k filtra?ní jednotce, která obsahuje tkaninové filtry, zaru?ující velice nízké koncentrace prachu ve spalinách, které jsou následně vypou?těny skrze komín do ovzdu?í.

     ?Sou?ástí celého projektu instalace filtra?ního za?ízení byla demontá? p?vodní jednotky umístěné v prostorách tavírny tlakové slévárny, stavební práce umo?ňující instalaci za?ízení na vybudovanou konstrukci vně prostor tlakové slévárny, ?ím? se poda?ilo uspo?it místo na tavírně. Nakonec p?i?la samotná instalace filtra?ní jednotky a nutného p?íslu?enství v?etně instalace digesto?í nad ?istící prostor centrální tavící pece Striko Westofen. Dále jsme nechali zast?e?it nákladovou rampu, ?ím? byl roz?í?en vnit?ní prostor slévárny a vybudování malé nákladové rampy pro manipulaci s hliníkovymi slitinami,“ popsal Roman Pospí?il.

     V loňském roce vinou technické závady na regula?ní klapce p?vodní filtra?ní jednotky na tavírně zachvátil po?ár. ?Na základě tohoto po?kození a nevyhovujícímu technického stavu bylo rozhodnuto nahradit tuto jednotku novym za?ízením, plně v souladu se zákonnymi normami a pot?ebami moderního provozu tlakové slévárny,“ up?esnil ?editel divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s.

     Generálním dodavatelem stavby byla budějovická firma David servis a dodavatelem technologie firma Noem holding. Stavební práce byly zahájeny v b?eznu tohoto roku, instalace technologií zapo?ala v ?ervnu, zku?ební provoz byl spu?těn v polovině srpna 2019, finální kolaudace a p?edání za?ízení do provozu proběhly poslední tyden v srpnu 2019, ?ím? byl dodr?en plánovany harmonogram projektu.     手机真钱棋牌