<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > PROJEKTY

     Spole?nost MOTOR JIKOV Group a.s. vyu?ívá mo?nosti ?erpání financí z dota?ních?zdroj? evropskych program?. Je úspě?nym realizátorem mnoha projekt? nejen v oblasti?podpory inova?ního podnikání, ale rovně? v oblastech zvy?ování konkurenceschopnosti?firem a zvy?ování odborné kvalifikace zaměstnanc?. V rámci projekt? tak spole?nost získala?nejen finance na technologicky rozvoj svych firem, ale p?ispěla vyrazně i ke zvy?ování?zaměstnanosti na území celého Jiho?eského kraje.

     Název projektu: ?Modernizace pracovi?? vysokotlakého lití MOTOR JIKOV Slévárna a.s.“
     je spolufinancován Evropskou unií.

     ?íslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013738
     Cíl operace: Zvy?it energetickou ú?innost podnikatelského sektoru

     P?edmětem a cílem projektu je modernizace pracovi?? vysokotlakého lití hliníku. ?ty?i stávající pracovi?tě vysokotlakého lití budou nahrazena moderními, energeticky úspornymi pracovi?ti. V d?sledku realizace projektu dojde k vyraznému sní?ení energetické náro?nosti vyroby.

     Název projektu: ?Technologické vyvojové centrum spole?nosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.“
     je spolufinancován Evropskou unií.

     ?íslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008887
     Cíl operace: Zvy?it inova?ní vykonnost podniku

     Více o projektu zde: P?edmětem a cílem projektu je z?ízení technologického vyvojového centra (TVC) spole?nosti MOTOR JIKOV Fostron a.s., divize Formy, zamě?eného na vyvoj postup? automatizace a robotizace vyroby forem a nástroj? pro slévárenství, a vyvoj autonomních vyrobních technologií, které budou automatizovaně realizovat konkrétní vyrobní procesy.

     Seznam majetku po?ízeného z projektu

     Název projektu: Roz?í?ení TVC MOTOR JIKOV Slévárna a.s. – 2.etapa?íslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001371

     Seznam majetku po?ízeného z projektu zde

     Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanc? II (POVEZ II)?íslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

     Více o projektu zde:
     portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

     Název projektu: Záruky pro mladé v Jiho?eském kraji?íslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

     Název projektu: Z?ízení technologického vyvojového centra spole?nosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.?íslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001395

     Seznam majetku po?ízeného z projektu a soupis zkou?ek zde

     Název projektu: Inovace novych typ? plnicích za?ízení CNG?íslo projektu: 4.1 IN04/1321

     Vybavení technologického vyvojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

     Název projektu: Vybavení technologického vyvojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s. ?íslo projektu: 4.2 PT03/213
     Projekt zde

     Vybavení technologického vyvojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

     Název projektu: Roz?í?ení TVC MOTOR JIKOV Slévárna a.s.?íslo projektu: 4.2 PT03/1140
     Projekt zde

     Roz?í?ení TVC MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

     Název projektu: Podpora spolupráce ?kol a firem se zamě?ením na odborné vzdělávání v praxi (POSPOLU)
     ?íslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/33.0015
     www.nuv.cz/pospolu

     NSK
     NSK

     Název projektu: Inovace – kvalifikace
     profesní p?ípravy
     ?íslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0038
     www.iqindustry.cz

     IQ Industry
     IQ Industry

     Archiv projekt?     手机真钱棋牌