<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > MOTOR JIKOV GROUP > STRATEGICKá PARTNERSTVí

     V rámci roz?i?ování a zkvalitňování portfolia slu?eb uzavíráme obchodní svazky s klí?ovymi partnery ve vybranych pr?myslovych oblastech. Vysledkem jsou technicky pokro?ilé vyrobky, zku?enosti a flexibilita pro dosa?ení nově vyty?enych cíl? ve vysoce konkuren?ním prost?edí zahrani?ních trh?.

     Holding MOTOR JIKOV GROUP

     Synergie ?ty? podnikatelsky strukturovanych firem, MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR JIKOV Fostron a.s., MOTOR JIKOV GREEN a.s., vytvá?í strategická partnerství v rámci holdingového uspo?ádání MOTOR JIKOV GROUP. Vyvoj, konstrukce, strojírenství, slévárenství, montá? a obchod vyu?ívají sílu vzájemnych vyrobních a technologickych kapacit. Cenné know-how a nápadité inovace umo?ňují flexibilně plnit náro?né po?adavky globálních trh?.

     Ekologie

     Skupina MOTOR JIKOV GROUP věnuje velkou pozornost ekologii. V roce 2009 byla zakládajícím ?lenem Asociace NGV, zabyvající se rozvojem pou?ívání alternativních paliv v dopravě. V tém?e roce p?edstavila jako první v ?eské republice vlastní ?erpací stanici CNG (stla?eného zemního plynu), ur?enou pro jednotlivce a firmy preferující alternativní pohon. V rámci projektu uzav?ela spole?nost strategické partnerství s p?ední distribu?ní spole?ností E.ON. S cílem p?ispět k trvalému sni?ování emisní zátě?e a podpo?it r?st environmentálně ?etrné dopravy.

     Strategie vyvoje spole?nosti

     Strategií dal?ího smě?ování skupiny MOTOR JIKOV GROUP je trvaly rozvoj v oblastech strojírenství a metalurgie s vyu?itím nejmoderněj?ích informa?ních technologií. Uprost?ed v?ech těchto proces? stojí spokojeny zákazník, kterému jsou trvale poskytovány kvalitní servisní slu?by, od návrhu a? po dodávky finálních produkt? na světové úrovni. Základem ?innosti je vzájemně prospě?ná spolupráce s na?imi obchodními partnery. Neúnavně tak usilujeme o transparentnost, d?věryhodnost a zvy?ování konkurence-schopnosti proslulé ?eské stroja?ské ?koly.     手机真钱棋牌