<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > MOTOR JIKOV GROUP > PROFIL STROJíRENSKé SKUPINY

     ---Tradice spole?nosti?MOTOR JIKOV Group a.s. sahá a??do roku?1899. Za?více ne? sto let?pro?la mnoha etapami vyvoje a dnes je tato ryze ?eská akciová spole?nost matkou ?ty? dce?inych podnik? se strojírenskym a slévárenskym zamě?ením. Vzájemné provázání vyrobních program? spole?ností MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV GREEN a.s. umo?ňuje vyu?ití synergie a dosa?ení globálně konkurenceschopné efektivity a kvality vyroby.

     Hlavními obory podnikání holdingu MOTOR JIKOV GROUP jsou slévárenství, obrábění, montá?e a podp?rné procesy (vyroba forem a jednoú?elovych stroj?, kalení v?ochranné atmosfé?e, galvanické zinkování, ?ernění, ?íhání atd.) se zamě?ením p?evá?ně na automobilovy a spot?ební pr?mysl. Sortiment vlastních vyrobk? zahrnuje nap?. ?erpací stanice na stla?eny zemní plyn (CNG), nytovací ná?adí, dvoutaktní motory Jikov, formy a jednoú?elové stroje. Vyrobní portfolio dále doplňují dílce pro filtra?ní a hydraulické systémy, manipula?ní techniku, montá?ní za?ízení, speciální obráběcí stroje, kardanové h?ídele, tlakové odlitky ze slitin hliníku a zinku, nízkotlaké odlitky z?hliníku, odlitky ze ?edé a tvárné litiny a dal?í p?íslu?enství a komponenty.?Dvě t?etiny produkce smě?ují na export na vyspělé mezinárodní trhy. Hlavními odběrateli jsou světové a nadnárodní koncerny automobilového pr?myslu.

     MOTOR JIKOV Group a.s. disponuje silnym inova?ním potenciálem a ?irokym záběrem vyroby a slu?eb. Klade velky d?raz na spokojenost zákazníka, kvalitu, vyvoj novych produkt? a vzdělávání zaměstnanc?. Ro?ně vynakládá vyznamné finan?ní prost?edky do rozvoje, do strojního vybavení letos investuje p?es 100 mil. K?. Zaměstnává více ne? 900 pracovník? a v?loňském roce dosáhla tr?eb ve vy?i 1,5 mld. K?.

     Certifikace

     Spole?nosti MOTOR JIKOV GROUP jsou certifikovány dle mezinárodně uznávanych norem ?SN EN ISO 9001 pro oblast jakosti, ?SN EN ISO/TS 16949 pro oblast jakosti dle automobilovych norem a divize Tlaková slévárna spole?nosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. je certifikována rovně? dle ?SN EN ISO TS 14001 pro oblast environmentálního managementu. Jednotlivé spole?nosti jsou certifikovány dle specifik daného oboru podnikání. Systém jakosti a bezpe?nosti práce je závazny pro v?echny zaměstnance a ve?keré ?innosti spole?nosti a je pravidelně prově?ován nezávislym auditem.

     Technologické vybavení

     Pravidelná modernizace technologického vybavení a zkvalitňování technologickych postup? v rámci MOTOR JIKOV GROUP je zárukou vysoké kvality produkt? a slu?eb. Nové technologie odpovídají úrovni celosvětové spolupráce.

     Vyznamní partne?i

     Skupina MOTOR JIKOV GROUP je partnerem pro světové a nadnárodní koncerny p?evá?ně automobilového pr?myslu: BOSCH, BRANO, Brose, EDSCHA, HONEYWELL, LINDE POHONY, TüNKERS, REGE MOTORENTEILE, SCANIA, VALEO a dal?í.

     ZíSKANá OCENěNí

     SUBDODAVATEL ROKU 2001

     Spole?nost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. získala od Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Sdru?ení pro zahrani?ní investice (AFI) a?partner? projektu Partnerství pro podporu p?ímych zahrani?ních investic v??R ocenění Subdodavatel roku 2001 v kategorii ?Uzav?ené kontrakty za asistence agentury CzechInvest – 1. místo (d?íve UNI CZ a.s.)“ a v kategorii ?Uzav?ené kontrakty za asistence agentury CzechInvest – 2. místo (d?íve ADACO a.s.)“.

     SUBDODAVATEL ROKU 2003

     Spole?nost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. získala od Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Sdru?ení pro zahrani?ní investice (AFI) a?partner? projektu Partnerství pro podporu p?ímych zahrani?ních investic v??R ocenění Subdodavatel roku 2003 v kategorii ?Nejlep?í spole?nost z?twinningového Programu rozvoje ?eskych dodavatel? – 2. místo (d?íve ADACO a.s.)“.

     CZECH TOP 100

     Firma MOTOR JIKOV GROUP je dr?itelem ceny CZECH TOP 100 za p?ínos jiho?eskému regionu.

     E.ON ENERGY GLOBE AWARD ?R

     Skupina MOTOR JIKOV GROUP získala v roce 2011 jedno z nejpresti?něj?ích ocenění v oblasti ?ivotního prost?edí – 1. místo v soutě?i E.ON Energy Globe Award ?R, zamě?ené na energeticky úsporné projekty. Vyhrála v kategorii ?Vzduch“ s?plni?kou na stla?eny zemní plyn CNG pro malé i vět?í spot?ebitele.     手机真钱棋牌