<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > KARIéRA > STUDENTSKé FóRUM

     Spolupráce se ?kolami

     Základem mezinárodního úspěchu skupiny MOTOR JIKOV GROUP jsou p?edev?ím lidé se svymi znalostmi, zku?enostmi, dovednostmi a schopnostmi. Proto jim vytvá?íme podmínky pro jejich seberealizaci, zkvalitňování jejich práce a rozvoj, abychom tak obstáli v tvrdém konkuren?ním prost?edí pr?myslové vyroby.

     Vychova mladé generace

     Skupina MOTOR JIKOV GROUP je zapojena do projekt? rozvoje technického vzdělávání. Talentovanym student?m/absolvent?m nabízíme pracovní uplatnění a kariérní rozvoj.

     Informa?ní bro?ura pro studenty

     Leták pro u?ně a st?edo?koláky – Nastartuj svou kariéru v MOTOR JIKOV (PDF)

     Leták pro vysoko?koláky – Nastartuj svou kariéru v MOTOR JIKOV (PDF)

     Nastartuj svou kariéru v MOTOR JIKOV GROUP (PDF)

     Pro mechaniky se?izova?e ve slévárenství

     Praxe a stá?e

     Student?m V?, VO?, SO?, IS?, S?, SOU, OU a U nabízíme mo?nost absolvovat praxi v profesionálním prost?edí vyznamné strojírenské a slévárenské firmy. K dispozici student?m jsou renomovaní odborníci a specialisté v daném oboru. P?edpokladem úspěchu je aktivní p?ístup. Dobrym student?m a ?ák?m poskytujeme mo?nost stipendií a budoucího perspektivního zaměstnání.

     Kapacita ur?ená pro odbornou praxi ?ák? a student? st?edních ?kol je v sou?asné době pro ?kolní rok 2018/2019 ve v?ech spole?nostech obsazena studenty a ?áky partnerskych ?kol.

     Volná místa pro praxe student? vysokych ?kol

     Pro ?kolní rok 2018/2019 je stále volná kapacita pro krátkodobé i dlouhodobé praxe a stá?e student? vysokych ?kol technickych směr?.

     Spolupráce p?i zpracování závěre?nych prací

     V neustálé inovaci a zlep?ování na?ich vyrobk? nabízíme student?m mo?nost externí spolupráce p?i ?e?ení vyvojovych zakázek pro zahrani?ní partnery v rámci zpracování diplomovych, bakalá?skych, seminárních, závěre?nych a jinych písemnych prací.

     Písemné práce lze zpracovat v oblastech

     • Slévárenství a metalurgie
     • Strojírenská vyroba
     • Technologie
     • Konstrukce
     • Marketing prodeje     Vedení prací zaji??uje Ing. Radomír Hrouda – odborny garant technického vzdělávání, rhrouda@mjs.cz

     Ocenění za spolupráci se ?kolami

     Podporu technického vzdělávání MOTOR JIKOV Group a.s. nejnověji ocenil ministr pr?myslu a obchodu Jan Mládek diplomem za vyraznou podporu programu partnerství ?kol a firem realizací projekt? IQ Industry a POSPOLU s cílem zvy?it konkurenceschopnost ?eského pr?myslu.

     Ocenění za spolupráci se ?kolami Systém podpory technického vzdělávání nominovali také ?lenové Klubu zaměstnavatel? ?R na Cenu personalist?.
     Spole?nost získala na vystavě Vzdělání a ?emeslo ji? po?tvrté ocenění za propojení ?kolské a podnikatelské sféry. Firma ji? ?adu let usiluje o posílení technickych obor?, zapojuje se do tvorby u?ebních plán? v souladu s pot?ebami firem a vyznamně p?ispívá k motivaci mladych lidí ke studiu technickych obor?. MOTOR JIKOV Group a.s. má uzav?ené partnerství s desítkou technicky zamě?enych ?kol r?znych stupň?, mj. s VO?, SP? automobilní a technickou ?eské Budějovice. Právě toto partnerství bylo na vystavě oceněno.     手机真钱棋牌