<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > KARIéRA > DOTAZNíK UCHAZE?E O ZAMěSTNáNí

     * pole ozna?ená hvězdi?kou musí byt vyplněna

     Základní údaje:*

     Jméno, p?íjmení, titul:*

     Vá? věk:*

     O jakou pracovní pozici se ucházíte:*

     Vá? e-mail:*

     Telefon:*

     P?edpokládany nástup (m/r):*

      

     Absolvované studium:*

     Název ?koly:
     Od - do:
     Dosa?ená kvalifikace:

     1.*

     2.

     3.

      

     Osvěd?ení z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (zákon ?. 179/2006 Sb.):

     Název profesní kvalifikace:
     Datum slo?ení zkou?ky:
     Název autorizované osoby:

     1.

     2.

     3.

     Sou?asné studium:

     Název ?koly:
     Fakulta:
     Obor studia:
     Termín ukon?ení (m/r):

     1.

     2.

     3.

      

     Jazykové znalosti: (a? 4 jazyky + úroveň, nap?. EN - B1)

      

     *

      

     Vá? ?ivotopis*
     formát pdf, doc, docx
     název souboru bez diakritiky

      

     Ostatní:*

     Ostatní dovednosti a vědomosti (znalost vypo?etní techniky, osvěd?ení, speciální kurzy nebo zkou?ky a ?idi?ské oprávnění*:

     Poznámky:

     Prohlá?ení:

     Uchaze? odesláním dotazníku souhlasí s tím, ?e poskytnuté osobní údaje dává plně k dispozici. Poskytnuté údaje jsou ur?eny pouze pro interní pot?ebu spole?nosti MOTOR JIKOV Group a.s., k dispozici personálnímu oddělení a slou?í vyhradně pro ú?ely náboru a vyběru vhodnych kandidát? na po?adované pracovní pozice. V databázi ponecháváme zaslany ?ivotopis po dobu 6 měsíc?.

     Spole?nost MOTOR JIKOV Group a.s., se sídlem Kně?skodvorská 2277/26, 370 04 ?eské Budějovice se zavazuje, ?e v?echny poskytnuté osobní údaje pova?uje za velmi d?věrné a v tomto vztahu k nim bude p?istupovat ve smyslu platnych pracovně-právních p?epis? dle z. ?. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj?.

     *Souhlasím se zpracováním osobním údaj? dle dle z. ?. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj? a pozděj?ích p?edpis?.

     Opi?te následující kód:* captcha
     手机真钱棋牌