<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > EKOLOGIE

     Spole?nost MOTOR JIKOV Group a.s. si uvědomuje vysokou spole?enskou odpovědnost za ochranu ?ivotního prost?edí. P?ijatá politika jakosti a ochrany ?ivotního prost?edí ?e?í aktivní opat?ení, která sni?ují ekologické dopady vyroby. V rámci udr?itelného rozvoje a zkvalitňování environmentálního profilu spole?nost zamě?uje pozornost p?edev?ím na v?asnou identifikaci mo?ného ?kodlivého vlivu na??ivotní prost?edí, na sni?ování energetickych zdroj?, ?etrné nakládání s odpady i na vzdělávání a osobní odpovědnost zaměstnanc?.

     Certifikát E-ON

     Vybraná ekologická opat?ení spole?ností skupiny MOTOR JIKOV GROUP

     Koordinace

     Spole?nost MOTOR JIKOV Group a.s. ?ídí a koordinuje ?innosti jednotlivych spole?ností v oblasti ekologie, hospoda?ení s odpady, ochrany ?ivotního prost?edí, krajiny a zdraví lidí, v?etně úspor spot?eby energií a vody p?i svych vyrobních i ostatních ?innostech. P?i těchto ?innostech smluvně spolupracuje se spole?ností INVESTIX a.s.

     Legislativa

     Jednotlivé spole?nosti se p?izp?sobují novelizované legislativě ?R dle?podmínek nastavenych Evropskou unií v oblasti ekologie a ochrany ?ivotního prost?edí, jsou té? pr?bě?ně aktualizovány vnit?ní p?edpisy ?e?ící zejména bezpe?né nakládání s nebezpe?nymi chemickymi látkami, p?ípravky a obaly, vyu?ívání zpětného odběru vyrobk?, ochranu ovzdu?í p?ed zne?i??ujícími látkami, ochranu odpadních, povrchovych a?podzemních vod v?etně horninového prost?edí v podlo?í jednotlivych provoz? spole?ností.

     Kontrola

     V rámci spole?nosti probíhají kvartální kontrolní dny zamě?ené na?dodr?ování vnit?ních p?edpis? a ve?keré platné legislativy v oblastech ekologie a ochrany ?ivotního prost?edí. Jsou nastavena organiza?ní a?technická opat?ení ke sni?ování vzniku, objemu a nebezpe?nosti odpad? z vyrobních proces?, t?ídění vyu?itelnych frakcí odpad? jako druhotnych surovin. Sní?ení mno?ství odpad? je zaji?těno té? d?slednym dodr?ováním opat?ení pro zpětny odběr vyrobk? ve smyslu zákona o?odpadech.

     Bezpe?nost

     Ve v?ech provozovnách jsou k dispozici na viditelném místě pravidelně aktualizované bezpe?nostní listy nebezpe?nych chemickych látek a?identifika?ní listy nebezpe?nych odpad? s ozna?ením sběrnych a?shroma??ovacích nádob a?seznam odpovědnych osob.

     Odpady

     Probíhají pravidelné kontroly dodr?ování plán? odpadového hospodá?ství jednotlivych spole?ností, p?ipravenosti a vybavení provozoven v souladu s aktualizovanymi havarijními plány provoz? ?i?za?ízení pro p?ípad úniku závadnych látek. Ve v?ech provozech jsou záchytné vany pod nádobami s nebezpe?nymi látkami a odpady, jako? i?záchytné a úkapové vany pod vyrobními za?ízeními s náplněmi olej? ?i?chladicích a ?eznych kapalin apod., co? sni?uje nebezpe?í náhodného úniku závadnych látek do spodních vod a horninového prost?edí.

     Emise

     V?echny spole?nosti holdingu se zamě?ují na neustálé sni?ování emisí vypou?těnych do ovzdu?í. Nedochází k p?ekra?ování normou stanovenych emisních limit?, ani nebyly zaznamenány náhodné úniky závadnych látek do ovzdu?í.

     Mě?ení

     U pronajatych pozemk?, provozních a ostatních budov spole?nost MOTOR JIKOV Group sleduje prost?ednictvím smluvní spole?nosti INVESTIX a.s., zda nájemci a podnájemci dodr?ují zásady ekologického chování v pronajatych prostorách, zda jsou v?asně prováděna p?edepsaná mě?ení jednotlivych slo?ek ?ivotního prost?edí v souladu s?platnou legislativou, nájemními a podnájemními smlouvami a zda vysledky těchto mě?ení nep?ekra?ují povolené limity.

     Filtrace

     St?edofrekven?ní induk?ní tavicí pece s novym odsáváním a filtra?ní stanicí ve spole?nosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. zaji??ují sni?ování mno?ství emisí vypou?těnych do ovzdu?í a splňují tak environmentální standardy. Tavicí pece disponují rovně? filtry tuhych zne?i??ujících látek.

     Specifické ekologické projekty

     Komplexní podpora

     Po dvouletém vyvoji je na trh uvedena první domácí ?erpací stanice MOTOR JIKOV na stla?eny zemní plyn (CNG) v ?eské republice. Je ur?ena pro ?ivnostníky nebo soukromé majitele CNG voz?. ?erpací stanice vyu?ívá domácího p?ívodu zemního plynu, ktery je speciálně vyvinutym kompresorem natlakován do nádr?e automobilu.

     Propaga?ní kampaň

     Se zahájením sériové vyroby ?erpacích stanic na stla?eny zemní plyn (CNG) byla spu?těna také rozsáhlá propaga?ní kampaň. Sou?asně tento systém ekologicky ?isté energie zavádí u pou?ívanych vysokozdvi?nych vozík? i ?ásti osobních a u?itkovych vozidel. Kromě sní?ení emise CO2 dosahuje vyznamného sní?ení provozních náklad?.

     TVC

     Technologické vyvojové centrum postup? a koncepcí robotizovanych pracovi?? pro vyrobu vysokotlakych Al odlitk? v bezobslu?ném provozu a?s?minimálními vyrobními ?asy. V rámci realizace projektu budou po?ízeny moderní energeticky efektivní technologie s pozitivním dopadem na ?ivotní prost?edí.

     Zvy?ení efektivity vyrobního procesu (nár?st OEE z 60 a? na 80 %),

     Sní?ení zmetkovitosti (o 27 %; cílová hodnota 1,5 % vs. sou?asnych 2,06 %),

     Sní?ení náběhovych ztrát stroje (úspora energie o min. 33 %),

     Sní?ení mno?ství odpadu (souvisí s ni??í zmetkovitostí – o 10 %),

     Zvy?ení kvality a její stability a s tím i zvy?ení ?ivotnosti odlitk?,

     Zavedení vyroby tenkostěnnych strukturálních odlitk? (úspora 20-30 % materiálu, pota?mo hmotnosti).

     Znamená úsporu jednak p?i vyrobě, dále pak p?i pou?ití strukturálních odlitk? nap?. v dopravě, kde umo?ňují sni?ovat hmotnost i spot?ebu – sní?ení celkové hmotnosti auta o 10 a? 15 %. Strukturální odlitky lze vyu?ít pro ?ásti karoserie, nápravy, závěsy kol, konstrukce seda?ek, rámy světlomet? z LED diod, … Zavedení vyroby technologicky náro?něj?ích odlitk? s vy??í p?idanou hodnotou, které generují vy??í produkci p?i ni??ím vytě?ování p?írodních zdroj?.     手机真钱棋牌